[ คู่มือ forex ] position mt4 forex
Basic forex

[ คู่มือ forex ] Position คืออะไร

[ คู่มือ forex ] Position คืออะไร

Position หมายถึง รายการคำสั่งซื้อขายที่ถูกส่งออกไปยังตลาดหรือตำแหน่ง Order ที่เราเปิดหรือปิด Order
ตัวอย่างเช่น เราเปิด Order Buy หรือ Sell ณ ราคาใดราคาหนึ่ง เช่น 1.22658 เราจะได้คำสั่งที่ส่งไปยังตลาดซึ่งเรียกว่า Position ซึ่งจะแสดงตำแหน่งที่เปิดราคาบน โปรแกรม MT4