กู้เงินก้อนออมสิน

Турбозайм
อัตราดอกเบี้ย 4-28%
วงเงินสูงสุด ถึง 15000000 บาท
อายุผู้ยืมเงิน จาก 20 ปี
ระยะเวลา 1-120 เดือน
การขอสินเชื่อ กู้เงินก้อนออมสิน

คำอธิบาย

กู้เงินก้อนออมสิน เพื่ออิสระการใช้เงิน 2021


ในสภาวะที่ผู้คนต้องการใช้เงินอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในยามจำเป็น หรือใช้ในการอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ เช่น ใช้จ่ายค่าบัตรเครดิต, ค่ารักษาพยาบาล, ใช้ในการท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้ธนาคารออมสินได้เปิดให้กู้เงินก้อนออมสินสำหรับผู้มีรายได้ประจำและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 โดยจะมีวงเงินสินเชื่อให้แก่ผู้ขอสินเชื่อซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและมีระยะเวลาในการผ่อนชำระนานขึ้นโดยที่สามารถนำเงินที่ได้ไปเพิ่มสภาพคล่องได้ ที่สำคัญไม่ต้องชำระเงินต้นรวมไปถึงดอกเบี้ยในช่วง 3 งวดแรกการทำแบบนี้ของธนาคารออมสินจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงการกู้เงินได้ทั่วถึงทุกครัวเรือน ซึ่งการกู้เงินก้อนออมสินนั้น มีสินเชื่อเงินก้อนหรือเงินด่วนที่ทางธนาคารได้ปล่อยอยู่หลายผลิตภัณฑ์ ดังนี้


สินเชื่อเงินก้อนออมสิน 50,000 บาท

ธนาคารออมสินเปิดให้ผู้ที่สนใจกู้เงินก้อนออมสินรายละ 50,000 บาทสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19โดยจะเป็นสินเชื่อเงินด่วนหรือเงินฉุกเฉินจากธนาคารออมสิน จะมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อปี ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน 1-2 คน มีระยะเวลาในการชำระเงินคืนไม่เกิน 3 ปีหรือ 36 เดือน การผ่อนชำระหนี้ 36 งวด จะต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายเดือน โดยหักเงินชำระจากบัญชีเงินฝากของผู้กู้เงินก้อนออมสิน ระยะเวลาในการอนุมัติเงินกู้และจัดทำสัญญาจะสิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2564หรือจนกว่าจะครบวงเงินของโครงการจำนวน 20,000 ล้านบาท


เอกสารที่ใช้ในการขอกู้เงินก้อนออมสินของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  • สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้เงินก้อนออมสินและคู่สมรส/ผู้ค้ำประกัน

  • เอกสารในการแสดงสถานภาพ เช่น สำเนาใบสำคัญการสมรส (ถ้ามี)

  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารของผู้กู้

  • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนในเดือนล่าสุดของผู้กู้และผู้ค้ำประกัน

  • เอกสารแสดงการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือนของผู้กู้และในเดือนล่าสุดของผู้ค้ำประกัน


สรุปการกู้เงินก้อนออมสิน

การยืมเงินก้อนของออมสินนั้น จะทำให้ทุกครัวเรือนเข้าถึงการกู้เงินของธนาคารได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งการกู้เงินนอกระบบให้เสียเวลาเพราะการกู้เงินนอกระบบจะทำให้คุณไม่มีความปลอดภัยทางด้านทรัพย์สินและร่างกายของคุณ และอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตของคุณได้ การกู้เงินก้อนออมสินจึงเป็นสิ่งที่มีความปลอดภัยและมีอัตราดอกเบี้ยไม่สูงเกินตามความเป็นจริง

ส่งข้อความ

เพิ่มบทวิจารณ์

อีเมลจะถูกซ่อนเมื่อเผยแพร่
บทวิจารณ์ของผู้ใช้

อภิปรายผล กู้เงินก้อนออมสิน

ไม่มีความคิดเห็นคุณจะเป็นคนแรก