การวิเคราะห์ทางเทคนิค
Webinar มกราคม 2019

เรื่อง step 2 การวิเคราะห์ทางเทคนิคเบื้องต้น trend support&Resistance

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจ เรื่องของ Trend และ Support & Resistance ได้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากTrend และ Support & Resistance ในการบอกจุดเข้า
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดของตนเองได้