money management
Webinar มกราคม 2019

เรื่อง step 4 การบริหารจัดการความเสี่ยง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เข้าใจ เรื่องของ Money Management ได้ดียิ่งขึ้น
2. เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จาก Money Management ในการป้องกันความเสี่ยงของพอร์ทได้ดียิ่งขึ้น
สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับระบบเทรดของตนเองได้