สอนforex online
Webinar มกราคม 2019

เรื่อง Why Forex

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้เข้าใจตลาด forex เป็นอย่างไร

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงตลาด forex และทำไมต้องเทรดกับตลาดนี้