เงินเฟ้อคืออะไร
information

เงินเฟ้อ คืออะไร ? มีผลต่อเราอย่างไร ?

เงินเฟ้อ คืออะไร ?

คำว่าเงินเฟ้อเป็นคำที่เราทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้ว แต่เชื่อว่าหลายๆคน ยังคงสงสัยว่า เงินเฟ้อนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีผลกระทบอะไรต่อตัวเราบ้าง

เงินเฟ้อ คือ ภาวะที่ราคาสินค้าและบริการทั่วไปเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้มูลค่าของเงินลดลง อย่างเช่น มีเงินจำนวนเท่าเดิมแต่สามารถซื้อของได้น้อยลง

เงินเฟ้อ เกิดขึ้นได้อย่างไร ?

เงินเฟ้อเกิดขึ้นได้จาก 3 สาเหตุด้วยกัน คือ
1. เกิดจากอุปสงค์ คือ ความต้องการในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น เมื่อความต้องการในการซื้อมีมากกว่าสินค้าและบริการที่มีอยู่ในขณะนั้น ทำให้ราคาสินค้าและบริการขยับตัวสูงขึ้น

2. เกิดจากอุปทาน คือ ต้นทุนในการผลิตสินค้าและบริการสูงขึ้น ทำให้ผู้ผลิตปรับราคาสินค้าและบริการขึ้นตามต้นทุน มักจะเกิดขึ้นกับปัจจัยหลักที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต เช่น ราคาน้ำมัน ราคายาง ค่าแรง เป็นต้น

3. เกิดจากการที่รัฐบาลพิมพ์เงินเพิ่มจำนวนมหาศาล ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบ การพิมพ์ธนบัตรเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยไม่อิงกับทองคำหรือปริมาณเงินสำรองระหว่างประเทศ ทำให้ปริมาณเงินในระบบมีมากเกินไปอย่างผิดธรรมชาติ จึงเกิดภาวะเงินเฟ้อขั้นรุนแรง คนมีเงินมากขึ้นแต่ไม่สามารถซื้อของได้เพราะราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว กล่าวคือ มูลค่าเงินด้อยค่าลงนั่นเอง

ผลกระทบของเงินเฟ้อ

ด้านบวก
1. เพิ่มความต้องการที่จะลงทุน เมื่อเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้น อำนาจในการซื้อจะน้อยลง ดังนั้นหากถือเงินสดไว้กับตัวเองจะทำให้มูลค่าของเงินลดลง จึงทำให้ประชาชนหรือภาคเอกชนต้องนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เงินเกิดมูลค่าเพิ่ม ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต

2. ทำให้ทรัพย์สินมีมูลค่าสูงขึ้น ในสภาวะเงินเฟ้อราคาของทรัพย์สินจะสูงขึ้นเรื่อย ๆ เช่น ที่ดิน อาคารบ้านเรือน เครื่องมือเครื่องจักร เป็นต้น สำหรับผู้ที่ถือครองทรัพย์สินเหล่านี้ ก็จะสามารถขายได้ราคาที่เพิ่มขึ้น

3. เงินเฟ้อมีผลทำให้มูลค่าที่แท้จริงของหนี้สินลดลง เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อจะทำให้มูลค่าของเงินลดลง แต่สัญญาการกู้เงินยังคงเป็นจำนวนเท่าเดิม ทำให้ผู้ที่กู้ยืมเงินได้ประโยชน์จากเงินเฟ้อ

ด้านลบ
1. ค่าครองชีพสูงขึ้น สภาวะเงินเฟ้อทำให้ประชาชนมีความสามารถในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น หรือถือครองเงินจำนวนมากขึ้น ทำให้ราคาสินค้าและบริการปรับตัวสูงขึ้น

2. อำนาจการซื้อลดลง เงินเฟ้อทำให้มูลค่าของเงินลดลง จากในอดีตเราซื้อข้าวแกงจานละ 20บาท แต่ในปัจจุบัน ข้าวแกงจานละ 30-40 บาท

3. ระบบเศรษฐกิจขาดเสถียรภาพ เมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อ ทำให้คนมีความต้องการซื้อมากขึ้นจนสินค้าและบริการไม่เพียงพอต่อความต้องการ ทำให้เกิด การขาดแคลนในสินค้าบางประเภท